Bij werkgevers

 

Voordat Marieke Boshouwers in 2010 haar eenmansbedrijf startte deed ze ervaring op bij verschillende werkgevers. Hieronder lees je over de rollen die ze vervulde en de resultaten die ze boekte. Wanneer Marieke binnen één organisatie meerdere functies vervuld heeft zijn de verschillende werkzaamheden in de tekst apart beschreven.

 

Afbeelding comSultancy werkgevers 110815

UMC Utrecht

2007-2009

Ondersteuning management: staf en beleid

In het UMC Utrecht draagt cluster Multimedia vanuit het Facilitair Bedrijf zorg voor een optimale communicatie en bereikbaarheid van medewerkers, verwijzers, patiënten en bezoekers. Multimedia is ontstaan uit een fusie van twee onderdelen met elk hun werkwijze en producten- en dienstenpakket. Tijdens en na de organisatieverandering ondersteunt Marieke Boshouwers het clustermanagement bij het stroomlijnen van de processen, het opstellen en presenteren van meerjarenplannen.

Ze helpt bij de invoering van urenregistratie en het samenvoegen van front offices, praat met betrokken medewerkers om knelpunten en oplossingen in beeld te krijgen en doet voorstellen. Als facilitator bij overleggen en redacteur van een nieuwsbrief levert zij een bijdrage aan de kennisuitwisseling tussen teams. Bij het project ‘internet aan bed’ helpt ze de projectleider in kaart te brengen welke taken er bij welke afdelingen veranderen. Bij de omzetting van mobiele data-abonnementen bereid ze de gebruikerscommunicatie voor en vanuit een speciaal kwaliteitsteam doet ze soms audits binnen het Facilitair Bedrijf.

 

Kris Kras Design

2006-2007

Professionalisering acquisitie

Als projectleider en communicatieadviseur bij Kris Kras Design, bureau voor communicatie en design, is Marieke Boshouwers direct betrokken bij het verwerven van nieuwe opdrachten. Voor de acquisitie bij tenderen realiseert zij een aanzienlijke verbeterslag met een nieuwe structuur en aanpak. Dit doet zij in de laatste 2 van de 6 jaar dat zij bij dit toonaangevende bureau werkzaam is.

Het bureau kan de kwaliteiten en jarenlange ervaring daarmee beter ‘op maat’ aan klanten presenteren. Kris Kras Design verwerft al snel meerjarige contracten bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Defensie. De jaren erna zet Kris Kras Design de uitgezette koers verder door en met succes.

 

Kris Kras Design

2001-2006

Communicatieadvies en projectleiding

Als projectleider en communicatieadviseur bij Kris Kras Design is Marieke Boshouwers betrokken bij communicatieprojecten voor instellingen, overheden en bedrijven. Voorbeelden van opdrachten waar zij aan werkt zijn: een referendum campagne voor gemeente Utrecht, huisstijl en communicatiemiddelen voor de projectorganisatie Stationsgebied, de ontwikkeling van een beeldbank voor het Ministerie van OCW en een publiekscampagne voor Politie Amsterdam.

In nauwe samenwerking met de directie inventariseert Marieke de klantbehoefte en vertaalt ze deze naar een communicatieconcept. Ze geeft communicatie- en tekstadvies bij positionering, huisstijlen, campagnes, corporate brochures, websites en bladformules, schrijft plannen van aanpak en verzorgt presentaties. Met teams van onder meer vormgevers, tekstschrijvers en projectmanagers wordt een groot aantal opdrachten binnen tijd en budget gerealiseerd.

 

Arbeidsbureau Nederland

2001

Herinrichting intranet (ad interim)

Het Arbeidsbureau Nederland (later UWV Werkbedrijf) bevindt zich in de nadagen van een reorganisatie. Als gevolg daarvan moet ook het intranet opnieuw worden ingericht. Projactive is een wervings-, selectie- en detacheringsbureau in Utrecht dat zich onder meer richt op marketing- en communicatieprofessionals. Dit bureau detacheert Marieke enkele maanden bij het hoofdkantoor van het Arbeidsbureau in Zoetermeer.

Opdracht voor Marieke is om het intranet in te delen in lijn met de nieuwe organisatiestructuur. Daartoe overlegt Marieke met betrokken afdelingen en brengt ze het eigenaarschap van de content onder de aandacht. Als interim communicatieadviseur maakt ze tijdelijk deel uit van de afdeling Communicatie. Via onder meer de teamoverleggen blijft zij aangesloten bij wat er formeel en informeel in de organisatie speelt.

 

NS Railinfrabeheer

1999-2000

Traject klantensessies

De directie van NS Railinfrabeheer (later ProRail) wilt vanuit een nieuw team Business Development klantgericht en projectmatig werken stimuleren: enkele innovatieve projecten halen de buitenwereld naar binnen. Marieke Boshouwers werkt als accountmanager aan het project Reisinformatie. Doel: een gezamenlijk investeringsplan ontwikkelen voor openbaar vervoer reisinformatie namens meerdere trein- en busvervoerders. Om dit plan te kunnen schrijven voert ze gesprekken met partnerorganisaties en organiseert ze innovatieve klantensessies.

Door de inzet van stemkastjes komen verschillen en overeenkomsten snel naar voren en ontstaan de goede discussies. In samenwerking met in- en extern deskundigen stelt Marieke een jaarplan op voor het klantentraject en regisseert ze de uitvoering. Ze levert het investeringsplan tijdig en volledig op met een slotbijeenkomst waar alle partners op directieniveau een intentieverklaring tekenen. Ook lukt het haar om publiciteit in een vakblad te organiseren.

 

NS Railinfrabeheer

1997-1998

Relatiebeheer

Nadat Marieke Boshouwers eerst als communicatieadviseur bij NS Railinfrabeheer (circa 1.000 medewerkers) aan communicatievraagstukken werkt, professionaliseert ze vanuit de nieuwe afdeling Business Development het klantcontact. Op verschillende niveaus en vanuit verschillende projecten zijn er vanuit Railinfrabeheer contacten met mensen uit eenzelfde klantorganisatie. Dit leidt vaak tot ruis in communicatie en afspraken. Marieke ontwikkelt een eenvoudig relatiebeheersysteem en zoekt de samenwerking met contactpersonen per afdeling.

Het nieuwe relatiebeheersysteem wordt een belangrijk hulpmiddel bij het verbeteren van de kwaliteit van in- en externe contacten. Helder wordt wie vanuit de organisatie primair verantwoordelijk is voor welke relatie. Klanten krijgen na jaren onduidelijkheid een helder aanspreekpunt. Managers en medewerkers worden zich bewuster van de klantbehoefte en gaan de relatie zien tussen hun werkzaamheden en die van andere onderdelen. Relatiebeheer staat dan structureel op de kaart.

 

Gehandicaptenraad

1994-1997

Beeldvorming

Als landelijke organisatie vertegenwoordigt de Nederlandse Gehandicaptenraad de belangen van mensen met een lichamelijke handicap. Vanuit de afdeling Publiciteit en Voorlichting werkt Marieke Boshouwers mee aan de communicatie namens de aangesloten patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Zij is onder meer betrokken bij het opstellen van persberichten, folders, brochures en nieuwsbrieven met jurisprudentie.

Voor het Revalidatie Fonds verzorgt ze het jaarverslag, ontwikkelt ze nieuwsbrieven die donateurs de gesteunde projecten laten zien en biedt ze publicitaire ondersteuning bij de jaarlijkse Revalidatieprijs. Bij de ontwikkeling van een advertentiecampagne zoekt ze het evenwicht tussen aandacht vragen voor de dagelijkse hindernissen van mensen met een handicap en bijdragen aan positieve beeldvorming.

 

NIVRA

1993-1995

Voorlichting

Het NIVRA is het Nederlands Instituut van Registeraccountants te Amsterdam (later NBA). Voor haar studie Communicatiekunde aan de Universiteit Utrecht doet Marieke Boshouwers in haar laatste jaar haar stageopdracht bij deze beroepsorganisatie. Om een aansprekende nieuwe corporate brochure te kunnen schrijven over het beroep van de Registeraccountant voert Marieke vele gesprekken met accounts. De uitdaging is: hoe leg je eenvoudig uit wat de kern of waarde van het beroep is?

Na haar stage blijft ze betrokken in de functie Medewerker Publiciteit & Voorlichting. Namens de aangesloten accountantskantoren schrijft ze nog meerdere voorlichtingsteksten over de beroepsgroep accountants, zoals kranten en folders voor scholieren en studenten. Daarnaast ondersteunt ze bij bijeenkomsten.